Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Kurier Team 2000 TRANSPORT SPEDYCJA Chłosta Stanisław
Al. 1000-lecia; 32-300 Olkusz
adres e-mail: rodo@kurier2000.pl
 
2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
- w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania
usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia
rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza
kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
- w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym
działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.
 
3. Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w
celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom
wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych,
kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT.
4. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
- w celu realizacji umowy o świadczeniu usług oraz standardowych klauzul ochrony danych osobowych
Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do Państwa trzeciego po uprzednim
poinformowaniu Administratora danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia
upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w
dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach
prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje
Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w
Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
7. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych
wyżej celów.

2022 © Kurier Team 2000